VEDTÆGTER FOR BLEGIND VANDVÆRK

§1.

NAVN OG HJEMSTED

Selskabet, der er stiftet den 23. januar 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Blegind Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

 

§2.

FORMÅL.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og den for vandværket fastsatte vedtægt, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med et godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbigrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

§3.

MEDLEMMER.

Selskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde, som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til vedtægterne eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

§4.

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

Ved indmeldelsen udleveres vedtægter og gældende takstblad.

Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret drift; men påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser og dermed forbundne ulemper.

 

§5.

MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk.

Sekundært hæfter andelshaverne indbyrdes solidarisk.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælgerne drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser overfor selskabet overdrages køberen.

Der betales indskud ved installation af vand på hver grund.

Der betales vandafgift i henhold til takstblad for hver selvstændig beboelse.

 

§6.

UDTRÆDELSE AF SELSKABET.

En andelshaver kan udtræde af selskabet, når hans stikledning afmonteres ved fordelingsledningen, og når han til selskabet har indbetalt den ham påhvilende del af selskabets gæld. Den udtrædende har intet krav på andel i selskabets aktiver.

 

§7.

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER.

Bestyrelsen har myndighed til at underskrive kontrakt om vandforsyning til eventuelle større forbrugere, f.eks. mejeri, fabriksvirksomheder og lignede. Sådanne forbrugere har ingen stemmeret, såfremt de ikke er andelshavere.

 

§8.

ANLÆG.

Vandværket anlægger vandværk med boring, behandlingsanlæg og pumper, samt hovedledninger etc. Vandværket har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning vandværket. Bestyrelsen eller en deraf beskikket person kan til enhver tid forlange adgang til private ledninger og installationer.

 

§9.

SELSKABETS RETTIGHEDER.

Bestyrelsen har ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem,

a) såfremt dette ikke holder sin installation i orden

b) såfremt dette ikke rettidigt betaler sine afgifter

c) i tilfælde af misbrug eller unødig splid af vand.

Oplukning kan kun finde sted, når medlemmet til denne dato fuldt har indbetalt sin skyld. Genoplukning koster et af bestyrelsen fastsat gebyr, hvorfra bestyrelsen dog kan dispensere.

Har et medlem forbrudt sig mod disse vedtægter, er det en selvfølge, at ingen medlemmer må tilstede ham adgang til værkets vand på deres ejendomme. Sker dette alligevel, vil vedkommende medlem efter bestyrelsens bestemmelser blive idømt et strafgebyr.

Tillader i øvrigt et medlem uden særlig tilladelse frabestyrelsen en uvedkommende i længere tid at tage vand fra sin vandhane, er han i samme gebyr underkastet.

 

§10.

LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme. Såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan henvise til almindeligt gældende regler for beregning af en sådan erstatning.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt.

 

§11.

INDSKRÆNKNINGER I VANDLEVERANCEN.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift ved tilladelse og overtrædelse fastsættes af bestyrelsen i takstblad. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

§12.

GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo 1. kvartal.

Indkaldelser til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 8 dages varsel, ved avertering i uge- eller dagblad eller ved personlig meddelelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand skriftligt inden den. 15. i forudgående måned. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor og suppleant.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

§13.

STEMMERET OG AFSTEMNINGER.

Hvert medlem har én stemme, jævnfør §3. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt; men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen; men har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal. Ved lånoptagning skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemme for. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst ½ af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden, af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

 

§14.

BESTYRELSEN OG REVISORER MED SUPPLEANTER.

Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1, 2 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administrationen, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen fastsætter takster og opkræver det nødvendige beløb til vandværkets drift.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen i utide indtræder en suppleant, der overtager det afgående medlems resterende valgperiode.

To revisorer vælges for to år ad gangen. Disse afgår efter tur.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

 

§15.

TEGNINGSRET.

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift

Bestyrelsen kan meddele prokura

 

§16.

REGNSKABET.

Selskabets regnskabsår løber fra den. 1. januar til den 31. december. (Er kalenderåret).

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

§17.

OPLØSNING.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, for eksempel ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §13 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

§18.

RETSFORFØLGNING.

I søgsmålstilfælde vedtages den hurtige retsforfølgning i henhold til retsplejelovens kapitel 41. Medlemmet er forpligtet til at udrede de dermed forbundne omkostninger.

 

§19.

IKRAFTTRÆDEN.

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 23. januar 1934 og er sidst ændret på generalforsamlingen den 16. februar 1984.

De træder i kraft den 1. april 1984.

 

 

BESTYRELSEN.

Arne Schøler.                      Gunnar Jacobsen.                      Gunnar Leth.                             Henry Mikkelsen                       Tage Gammelgaard.